Vedtægter - SHINDOKAN GO JU KAI KARATE DO

SHINDOKAN GOJU KAI KARATE DO
By Appointment of Daishoji Imperial Temple of Japan - Temple of Miyamoto Musashi
KØBENHAVNS KARATE SKOLE
MENU ->
Gå til indhold
VEDTÆGTER
 
 
For foreningen
 
 
Københavns Karate Skole
 
1.a.
 
Foreningens navn er Københavns Karate Skole. Dens hjemsted er Københavns  kommune i Danmark.
 
1.b.
 
Foreningens formål er at fremhæve interessen for karate og beslægtet kampsport samt, at sætte fokus på alle elementer der har betydning for udøvelsen af disse.
 
1.c.
 
Foreningen kan tilslutte sig relevante nationale og internationale organisationer.

Medlemmer
 
2.a.
 
Enhver, der opfylder aldersbetingelserne for de enkelte discipliner kan såfremt der er plads, af ledelsen optages som medlem.
 
2.b.
 
Passive medlemmer kan optages i Foreningen. Disse medlemmer kan ikke deltage i fysisk udfoldelse, men i alle foreningens øvrige aktiviteter.
 
2.c.
 
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
2.d.
 
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 
2.e.
 
Alle aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar, og foreningen kan ikke gøres ansvarlig med krav om erstatning, hvad enten det gælder skader på krop eller ejendele.

KONTINGENT
 
3.a.
 
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på aftalt instruktør møder.
 
 
LEDELSE
 
4.a.
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år i juli måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, eller ved offentlig annoncering.
 
4.b.
 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt foreningens afsluttede regnskab og indkomne forslag.
 
4.c.
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
4.d.
 
Alle aktive og passive medlemmer er valgbare og har stemmeret.
 
4.e.
 
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
 
4.f.
 
Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
 
4.g.
 
På den ordinære generalforsamling foretages der følgende:
 
1.     Valg af dirigent
 
2.     Valg af stemmetællere
 
3.     Formanden aflægger mundtlig beretning.
 
4.     Afdelingens kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 
5.     Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
 
6.     Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent)
 
7.     Valg (for 3 år)

I ulige år vælges:
 
a)    Formand
 
b)    Sekretær

I lige år vælges:
 
c)     Kasserer

Hvert Tredje år vælges:
 
             e)  En revisor.
 
8      Eventuelt
 
4.h.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat.

BESTYRELSEN
 
5.a.
 
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden ved meddelelse af dagsorden.
 
5.b.
 
Et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt.
 
5.c.
 
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 
5.d.
 
Ved frafald af bestyrelsesmedlemmer, kan formanden konstituere en ny bestyrelse, indtil førstkommende generalforsamling.
 
5.e.
 
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.
 
REGNSKAB
 
6.a.
 
Kassereren fører regnskabet på omhyggelig og ordentlig måde og efter god regnskabsskik.
 
6.b.
 
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 15/4 afgiver bestyrelsen regnskab til revisoren.
 
6.C.
 
Formand og kasserer tegner forening i fællesskab ved køb under 1000 kr. dog alene ved kasseren.
 
OPLØSNING
 
7.a.
 
Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med anden forening, såfremt dette vedtages med mindst 75 % af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen.
 
7.b
 
Ved. opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud overgå til almennyttigt formål.
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling.

d.11.02.2021
 
Dirigent:
 
 
VEDTÆGTER
 
 
For foreningen
 
 
SHINDOKAN GOJU KAI
 
SHU DO JI Temple
 
By appointment of Daishoji Imperial Temple of Japan
 
 
1.a.
 
Foreningens navn er SHINDOKAN Karate. Dens hjemsted er Københavns kommune i Danmark.
 
 
1.b.
 
Foreningens formål er at fremhæve interessen for karate og beslægtet kampsport samt, at sætte fokus på alle elementer der har betydning for udøvelsen af disse og
 
stille instruktører til rådighed.
 
1.c.
 
Foreningen kan tilslutte sig relevante nationale og internationale organisationer.
 
Medlemmer

 
2.a.
 
Enhver, der opfylder aldersbetingelserne for de enkelte discipliner kan såfremt der er plads, af ledelsen optages som medlem dog fordres uddannelse som instruktør.
 
2.b.
 
Passive medlemmer kan optages i Foreningen. Disse medlemmer kan ikke deltage i fysisk udfoldelse, men i alle foreningens øvrige aktiviteter.
 
2.c.
 
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
2.d.
 
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 
2.e.
 
Alle aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar, og foreningen kan ikke gøres ansvarlig med krav om erstatning, hvad enten det gælder skader på krop eller ejendele.
 
 
KONTINGENT
 
3.a.
 
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på aftalt instruktør møder.
 
 
LEDELSE
 
4.a.
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år i juni måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, eller ved offentlig annoncering.
 
4.b.
 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt foreningens afsluttede regnskab og indkomne forslag.
 
 
4.c.
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
 
4.d.
 
Alle aktive og passive medlemmer er valgbare og har stemmeret.
 
 
4.e.
 
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
 
 
4.f.
 
Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
 
 
4.g.
 
På den ordinære generalforsamling foretages der følgende
 
1.     Valg af dirigent
 
2.     Valg af stemmetællere
 
3.     Formanden aflægger mundtlig beretning.
 
4.     Afdelingens kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 
5.     Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
 
6.     Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent)
 
7.     Valg (for 3 år)

 
I ulige år vælges:
 
a)    Formand
 
b)    Sekretær

 
I lige år vælges:
 
c)     Kasserer

 
Hvert Tredje år vælges:
 
e)  En revisor.
 
             
 
8      Eventuelt
 
 
4.h.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat.
 
 
BESTYRELSEN
 
5.a.
 
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden ved meddelelse af dagsorden.
 
 
5.b.
 
Et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt.

 
5.c.
 
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 
5.d.
 
Ved frafald af bestyrelsesmedlemmer, kan formanden konstituere en ny bestyrelse, indtil førstkommende generalforsamling.
 
 
5.e.
 
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.
 
 
REGNSKAB
 
6.a.
 
Kassereren fører regnskabet på omhyggelig og ordentlig måde og efter god regnskabsskik.
 
 
6.b.
 
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 15/4 afgiver bestyrelsen regnskab til revisoren.
 
 
6.C.
 
Formand og kasserer tegner forening i fællesskab ved køb under 1000 kr. dog alene ved kasseren.
 
 
OPLØSNING
 
7.a.
 
Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med anden forening, såfremt dette vedtages med mindst 75 % af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen.
 
 
7.b
 
Ved. opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud overgå til almennyttigt formål.
 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling
 
 
d. 11.02.2021
Dirigent:
 
 
 


ADRESSE
Shindokan GoJu Kai Karate Do
Københavns Karate Skole
Gammel Kongevej 23 Baghuset
1610 København V

KONTAKT
admin@shindokan.dk


SHINDOKAN GOJU KAI KARATE DO


Tilbage til indhold